Privacyverklaring

Modus coaching & talentontwikkeling (hierna: ‘Modus’), gevestigd te Oegstgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.modusjanssen.nl
Moniek Janssen, De Kempenaerstraat 50, 2341 GN Oegstgeest, +31 (0) 638749595
contact@modusjanssen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Modus verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Data en aantal coaching uren
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld mondeling of in email
 • Verslagen van sessies

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@modusjanssen.nl en wij zullen deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Modus verwerkt jouw gegevens ten behoeve van:

 • Het uitvoeren van de (coaching) overeenkomst
 • Onderlinge communicatie
 • Het afhandelen van betalingen
 • Accreditatie International Coaching Federation

Geautomatiseerde besluitvorming
Modus neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Modus) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een cliëntovereenkomst worden 7 jaar bewaard  vanwege de wettelijke bewaartermijn van de fiscus.

Delen van persoonsgegevens met derden
Modus deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Modus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Modus jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Derden:

 • International Coach Federation, voor het aantonen van coachuren t.b.v. accreditatie
 • Iscreen, vanwege levering van online testsysteem Wizard
 • Schouten & Nelissen, vanwege coaching van hun cliënten door Modus
 • Marleen Bosch voor websitebeheer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Modus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@modusjanssen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Modus wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Modus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@modusjanssen.nl